Administracija

Administrativni panel

Do njega se dolazi (ako ste logovani), putem linka “Settings” koji se nalazi u zaglavlju (header-u) gotovo svake stranice na kojoj se nalazite

Administrativni panel sastoji se od sljedećih oblasti